logo logo logo logo

Jednočipový mikropočítač AVR ATmega8A


TOP konštrukcia – prakticky všetky predchádzajúce obvody obsahuje nasledujúca konštrukcia s programovateľným integrovaným obvodom ATmega8A a niekoľkými súčiastkami. Jednotlivé funkcie obvodu nastavíme ako číslo v dvojkovej sústave pomocou spínača v puzdre DIL. Nastavený program spustíme stlačením tlačidla RESET.

Nastavenie programu pomocou spínačov DIL a jeho činnosť:

0000 – nastavenie programu – LED diódy sledujú stav nastavenia DIL spínačov
0001 – prog01 – zasvietenie LED (na PD3) stlačením tlačidla TL (na PC5)
0010 – prog02 – vypnutie zasvietenej LED (na PD2) stlačením tlačidla TL (na PC5)
0011 – prog03 – svietenie LED (na PD1) pri stlačenom tlačidle TL (na PC5)
0100 – prog04 – blikanie LED (na PD0) pri stlačenom tlačidle TL (na PC5)
0101 – prog05 – prerušovaný blikač s LED (na PD2) pri stlačenom tlačidle TL (na PC5)
0110 – prog06 – striedavé blikanie LED (na PD0 - a PD3) pri stlačenom tlačidle TL (na PC5)
0111 – prog07 – svetelný had s LED (na PD0 - PD3) po stlačení tlačidla TL (na PC5)
1000 – prog08 – binárny čítač s LED (na PD0 - PD3) pri stlačenom tlačidle (TL na PC5)
1001 – prog09 – bzučiak s TR-LED (na PD5) pri stlačenom tlačidle TL (na PC5)
1010 – prog10 – bzučiak s TR-LED (na PD5) pri stlačenom tlačidle TL (na PC5) - vyšší tón
1011 – prog11 – bzučiak (prerušovaný tón) s LED (na PD5) po stlačení tlačidla TL (na PC5)
1100 – prog12 – teplotný spínač - LED (PD0) zasvieti pri poklese nastavenej teploty
(Potrebné doladiť: buď 22-47Ω do série s KTY alebo 390Ω do série s 10kΩ.)
1101 – prog13 – súmrakový spínač - zasvieti LED (PD0) pri zotmení (zakrytí fotorezistora)
1110 – prog14 – časový spínač, zasvieti LEDky na čas podľa stavu DIL (napr. 8 = 0,8 s)
1111 – prog15 – indikátor teploty - teplotu zobrazuje pomocou štyroch LED, ktoré sa rozsvecujú pri prekročení teplôt: 30, 35, 40 a 45 °C.

V obvode ATmega8 je vložených 16 programov. Spínače DIL nastavíme všetky na 0. Stlačíme krátko tlačidlo RESET. Spustí sa základný program, pomocou ktorého nastavíme spínačmi DIL číslo programu, ktorý chceme spustiť (v dvojkovom tvare). Po ďalšom stlačení tlačidla RESET sa spustí nastavený program. Ak to konkrétny program požaduje, použijeme ďalšie tlačidlo (TL), zapojené na vstup PC5. Všetky programy boli starostlivo navrhnuté a odladené. Program 12 závisí od teploty. Obvod je odladený pri teplote okolia asi 20 °C. Pri inej teplote bude nutné jeho činnosť doladiť vložením rezistorov – ako je to popísané vyššie. Na fotografii obvodu je zapojený rezistor 390 Ω. Ako senzor teploty sa používa KTY83-110 (v programe 12) a LM35 (v programe 15). Po vyskúšaní činnosti všetkých programov je vhodné oboznámiť sa s ich zdrojovými kódmi. Program – ako projekt – je zrealizovaný v prostredí programu AVR Studio. Na prenesenie programu do obvodu potrebujeme pripojiť k USB ISP programátor.

Schéma zapojenia obvodu s výkonnejším jednočipovým mikrokontrolérom AVR:

sch20.jpg, 355kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto20.jpg, 1,7MB

Úlohy:

  • Nastavte všetky spínače DIL na 0 a tlačte tlačidlo RESET. Potom na nastavovanie spínačov reagujú LEDky.
  • Spínačmi DIL nastavte hodnotu 0001 a krátko stlačte RESET. Stlačením tlačidla (TL) sa rozsvieti LED, pripojená k PD3 (obsah programu 0001).
  • Nastavujte a spúšťajte postupne ďalšie programy a overujte ich činnosť.
  • S pomocou vedúceho pripojte programátor. Spustite projekt, upravte a overte niektorý program. Doplňte projekt o vlastný program s využitím daného zapojenia.