logo logo logo logo

Operačný zosilňovač – súmrakový spínač


Tu je OZ zapojený tiež ako komparátor. Na jeho invertujúci vstup (-) je pripojená cez delič R1 a R2 polovica napájacieho napätia. Na neinvertujúcom vstupe (+) je pripojený fotorezistor na napájacie napätie a R0 na zem. Ak je fotorezistor osvetlený, je jeho odpor menší ako R0, čím je na (+) vstupe OZ napätie väčšie ako na (-) vstupe. Výstup má nízku úroveň a LED nesvieti. Ak na fotorezistor dopadá málo svetla, jeho odpor vzrastie, je väčší než R0, čím sa zmení stav výstupu – dióda svieti. Súmrak spôsobil zopnutie tranzistora a zasvietenie diódy. Podobné obvody spínajú po zotmení verejné osvetlenie ulíc, svetlá výkladov v obchodoch, osvetlenie vysokých budov alebo komínov a pod. V obvode je použitý fotorezistor typu VT43N1, ktorý má odpor 300 kΩ pri 0 lux a 4-12 kΩ pri 10 lux. Pozor! Musíme pripojiť napájacie napätie obvodu OZ: vývod č. 11 na zem a vývod č. 4 na + 5V (v schéme to nie je zakreslené)!

Schéma zapojenia obvodu:

sch11.jpg, 82kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto11.jpg, 1,0MB

Úlohy:

  • Ako zabezpečiť obvod tak, aby nezmenil stav výstupu, keď ponad fotorezistor preletí vták (a na chvíľu ho zacloní) alebo si naň sadne mucha?
  • Ako je potrebné upraviť obvod tak, aby sa jeho funkčnosť nezmenila, ale aby fotorezistor bol pripojený na zem?
  • Kde by bol vhodný takýto obvod v bežnej domácnosti a v aute?