logo logo logo logo

Operačný zosilňovač – komparátor


Operačné zosilňovače (OZ) sú špeciálne analógové integrované obvody, ktoré môžeme využiť vo viacerých typoch obvodov. Základný obvod obsahuje dva vstupy (+ a -) a jeden výstup. Zapojenie OZ ako komparátora môžeme overiť na nasledujúcom obvode: Ak je na vstupe (+) pomocou deliča R1 a R2 pripojená polovica napájacieho napätia, potom stav výstupu bude závisieť od napätia pripojeného na vstup (-). Prepojením A-D je napätie na vstupe (-) vyššie ako na vstupe (+), na výstupe je nízka úroveň a svieti zelená LED1Z. Prepojením B-D je napätie na vstupe (-) nižšie ako na vstupe (+), na výstupe je vysoká úroveň a svieti červená LED2č. V obvode je použitý štvoritý OZ typu LM324N, z ktorého používame iba jednu časť. Pozor! Musíme pripojiť napájacie napätie obvodu OZ: vývod č. 11 na zem a vývod č. 4 na + 5V (v schéme to nie je zakreslené)!

Schéma zapojenia obvodu:

sch09.jpg, 116kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto09.jpg, 1,2MB

Úlohy:

  • Napätie na vstupe (-) môžeme meniť aj plynule: prepojíme C-D a pomalým otáčaním pohyblivého kontaktu trimra R10 sledujeme zmenu svitu LED1-LED2.
  • Prepojte postupne A-D a potom B-D a pozorujte stav na výstupe OZ.
  • Ako vplývajú hodnoty napätí na vstupoch OZ na výstup? Túto vlastnosť OZ využijeme v ďalších obvodoch.